گفت و شنود/ افسوس‌که…!

گفت و شنود/ افسوس‌که…!
گفت: اولا که فیلم مراسم نشان می‌دهد دروغ می‌گویند ثانیا؛ چرا باید چنین مراسم مستهجنی برپا کنند؟! آنهم با پول بیت‌المال و در شرایط کنونی؟!

گفت و شنود/ افسوس‌که…!

گفت: اولا که فیلم مراسم نشان می‌دهد دروغ می‌گویند ثانیا؛ چرا باید چنین مراسم مستهجنی برپا کنند؟! آنهم با پول بیت‌المال و در شرایط کنونی؟!
گفت و شنود/ افسوس‌که…!

ممکن است بپسندید...