یک بسته پیشنهادی برای یک آخر هفته مادرانه؛ فیلمسازان و نویسندگان «مادر» را چگونه تصویر کردند؟

یک بسته پیشنهادی برای یک آخر هفته مادرانه؛ فیلمسازان و نویسندگان «مادر» را چگونه تصویر کردند؟
کافه‌تعطیلات ۱۹ را تقدیم می‌کنیم به همه زنان. به همه مادران. به همه آن‌ها که بشریت از دامان آنان بالیدن را آغاز می‌کند.

یک بسته پیشنهادی برای یک آخر هفته مادرانه؛ فیلمسازان و نویسندگان «مادر» را چگونه تصویر کردند؟

کافه‌تعطیلات ۱۹ را تقدیم می‌کنیم به همه زنان. به همه مادران. به همه آن‌ها که بشریت از دامان آنان بالیدن را آغاز می‌کند.
یک بسته پیشنهادی برای یک آخر هفته مادرانه؛ فیلمسازان و نویسندگان «مادر» را چگونه تصویر کردند؟

ممکن است بپسندید...