آزادسازی منطقه «حوش الاشعری» و پدافند هوایی «الافتریس» /گذرگاه «جسرین-الملیحه» برای خروج غیر نظامیان ایجاد شد

آزادسازی منطقه «حوش الاشعری» و پدافند هوایی «الافتریس» /گذرگاه «جسرین-الملیحه» برای خروج غیر نظامیان ایجاد شد
نیرو‌های مقاومت در کنار عملیات‌های نظامی خود که با هدف تقسیم غوطه به دو بخش شمالی و جنوبی صورت می‌گیرد، پس از تماس با نهاد‌های مردمی غوطه، گذرگاه جسرین-الملیحه را نیز ایجاد کردند تا افراد غیر نظامی بتوانند از غوطه خارج شوند.

آزادسازی منطقه «حوش الاشعری» و پدافند هوایی «الافتریس» /گذرگاه «جسرین-الملیحه» برای خروج غیر نظامیان ایجاد شد

نیرو‌های مقاومت در کنار عملیات‌های نظامی خود که با هدف تقسیم غوطه به دو بخش شمالی و جنوبی صورت می‌گیرد، پس از تماس با نهاد‌های مردمی غوطه، گذرگاه جسرین-الملیحه را نیز ایجاد کردند تا افراد غیر نظامی بتوانند از غوطه خارج شوند.
آزادسازی منطقه «حوش الاشعری» و پدافند هوایی «الافتریس» /گذرگاه «جسرین-الملیحه» برای خروج غیر نظامیان ایجاد شد

ممکن است بپسندید...