بیش از ۳۰ سریال فاخر و ارزنده در دست تولید است

بیش از ۳۰ سریال فاخر و ارزنده در دست تولید است
علی دارابی معاون امور استان‌های رسانه ملی گفت: بیش از ۳۰ سریال فاخر و ارزنده در مراکز استانی رسانه ملی در دست تولید است.

بیش از ۳۰ سریال فاخر و ارزنده در دست تولید است

علی دارابی معاون امور استان‌های رسانه ملی گفت: بیش از ۳۰ سریال فاخر و ارزنده در مراکز استانی رسانه ملی در دست تولید است.
بیش از ۳۰ سریال فاخر و ارزنده در دست تولید است

ممکن است بپسندید...