تمدید مهلت ثبت‌نام مراسم اعتکاف دانشگاه صنعتی امیرکبیر تا 20 اسفند

تمدید مهلت ثبت‌نام مراسم اعتکاف دانشگاه صنعتی امیرکبیر تا 20 اسفند
مهلت ثبت‌نام برای مراسم اعتکاف دانشگاه صنعتی امیرکبیر که از ۸ اسفندماه آغاز شده بود تا 20 اسفندماه تمدید شد.

تمدید مهلت ثبت‌نام مراسم اعتکاف دانشگاه صنعتی امیرکبیر تا 20 اسفند

مهلت ثبت‌نام برای مراسم اعتکاف دانشگاه صنعتی امیرکبیر که از ۸ اسفندماه آغاز شده بود تا 20 اسفندماه تمدید شد.
تمدید مهلت ثبت‌نام مراسم اعتکاف دانشگاه صنعتی امیرکبیر تا 20 اسفند

ممکن است بپسندید...