روایتی از یک بعدازظهر تماشایی با خانواده شهید نیازی/ «مادران آسمانی» چگونه برای مادران ۳۰هزار شهید تدارک هدیه می‌بینند؟

روایتی از یک بعدازظهر تماشایی با خانواده شهید نیازی/ «مادران آسمانی» چگونه برای مادران ۳۰هزار شهید تدارک هدیه می‌بینند؟
روایتی از یک گروه آتش‌به‌اختیار تمام‌عیار؛ «مادران آسمانی» هر سال برای مادران هزاران شهید هدیه روز مادر تدارک می‌بینند.

روایتی از یک بعدازظهر تماشایی با خانواده شهید نیازی/ «مادران آسمانی» چگونه برای مادران ۳۰هزار شهید تدارک هدیه می‌بینند؟

روایتی از یک گروه آتش‌به‌اختیار تمام‌عیار؛ «مادران آسمانی» هر سال برای مادران هزاران شهید هدیه روز مادر تدارک می‌بینند.
روایتی از یک بعدازظهر تماشایی با خانواده شهید نیازی/ «مادران آسمانی» چگونه برای مادران ۳۰هزار شهید تدارک هدیه می‌بینند؟

ممکن است بپسندید...