صدور ۱۴.۵ میلیون شناسنامه با نام و القاب حضرت فاطمه (س)

صدور ۱۴.۵ میلیون شناسنامه با نام و القاب حضرت فاطمه (س)
سخنگوی سازمان ثبت احوال گفـت: از ابتدای تأسیس ثبت احوال ۱۴.۵ میلیون شناسنامه با نام‌ها و القاب حضرت فاطمه (س) صادر شده است.

صدور ۱۴.۵ میلیون شناسنامه با نام و القاب حضرت فاطمه (س)

سخنگوی سازمان ثبت احوال گفـت: از ابتدای تأسیس ثبت احوال ۱۴.۵ میلیون شناسنامه با نام‌ها و القاب حضرت فاطمه (س) صادر شده است.
صدور ۱۴.۵ میلیون شناسنامه با نام و القاب حضرت فاطمه (س)

ممکن است بپسندید...