مسئولیت تعرض به سفارت ایران در لندن بر عهده دولت انگلستان است

مسئولیت تعرض به سفارت ایران در لندن بر عهده دولت انگلستان است
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت: مسئولیت تعرض به سفارت کشورمان بر عهده دولت انگلستان بوده و باید در این زمینه پاسخگو باشد.

مسئولیت تعرض به سفارت ایران در لندن بر عهده دولت انگلستان است

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت: مسئولیت تعرض به سفارت کشورمان بر عهده دولت انگلستان بوده و باید در این زمینه پاسخگو باشد.
مسئولیت تعرض به سفارت ایران در لندن بر عهده دولت انگلستان است

ممکن است بپسندید...