یک روز با پزشکی که معجزه را لمس می‌کند/ مادری کسب و کار من است

یک روز با پزشکی که معجزه را لمس می‌کند/ مادری کسب و کار من است
به او حق می‌دهم هنگام تعریف کردن از تخصصش، چشمانش برق بزند وقتی در هر تولد، خدا را در دستانش حس می‌کند و دوباره ایمان می‌آورد.

یک روز با پزشکی که معجزه را لمس می‌کند/ مادری کسب و کار من است

به او حق می‌دهم هنگام تعریف کردن از تخصصش، چشمانش برق بزند وقتی در هر تولد، خدا را در دستانش حس می‌کند و دوباره ایمان می‌آورد.
یک روز با پزشکی که معجزه را لمس می‌کند/ مادری کسب و کار من است

ممکن است بپسندید...