از مجلس رقص تا افزایش ۲۵درصدی بلیت مترو؛ شهرداری تهران از جان مردم چه می‌خواهد؟

از مجلس رقص تا افزایش ۲۵درصدی بلیت مترو؛ شهرداری تهران از جان مردم چه می‌خواهد؟
این روز‌ها شهرداری و شورای شهر تهران به اندازه کافی حاشیه ایجاد کرده اند. از عدم کفایت تیم اجرایی شهردای در مدیریت روز‌های برفی پایتخت گرفته تا خرید میلیونی پسر مرتضی حاجی مدیرعامل موسسه همشهری. اما این روز‌ها شورای شهر اصلاح طلب تهران مجوز گرانی ۲۵ درصدی متروی تهران را صادر نموده اند تا باز هم به سوژه یک رسانه‌ها تبدیل شوند.

از مجلس رقص تا افزایش ۲۵درصدی بلیت مترو؛ شهرداری تهران از جان مردم چه می‌خواهد؟

این روز‌ها شهرداری و شورای شهر تهران به اندازه کافی حاشیه ایجاد کرده اند. از عدم کفایت تیم اجرایی شهردای در مدیریت روز‌های برفی پایتخت گرفته تا خرید میلیونی پسر مرتضی حاجی مدیرعامل موسسه همشهری. اما این روز‌ها شورای شهر اصلاح طلب تهران مجوز گرانی ۲۵ درصدی متروی تهران را صادر نموده اند تا باز هم به سوژه یک رسانه‌ها تبدیل شوند.
از مجلس رقص تا افزایش ۲۵درصدی بلیت مترو؛ شهرداری تهران از جان مردم چه می‌خواهد؟

ممکن است بپسندید...