دیه ۲۳۱ میلیون تومان شد

دیه ۲۳۱ میلیون تومان شد
قیمت دیه کامل در ماه‌های غیرحرام از ابتدای سال ۱۳۹۷ مبلغ ۲۳۱ میلیون تومان تعیین و توسط رییس قوه قضاییه ابلاغ شد.

دیه ۲۳۱ میلیون تومان شد

قیمت دیه کامل در ماه‌های غیرحرام از ابتدای سال ۱۳۹۷ مبلغ ۲۳۱ میلیون تومان تعیین و توسط رییس قوه قضاییه ابلاغ شد.
دیه ۲۳۱ میلیون تومان شد

ممکن است بپسندید...