زمان استیضاح ۳ وزیر دولت در مجلس مشخص شد

زمان استیضاح ۳ وزیر دولت در مجلس مشخص شد
سخنگوی هیئت رئیسه مجلس از مشخص شدن زمان استیضاح ۳ وزیر دولت در مجلس خبر داد.

زمان استیضاح ۳ وزیر دولت در مجلس مشخص شد

سخنگوی هیئت رئیسه مجلس از مشخص شدن زمان استیضاح ۳ وزیر دولت در مجلس خبر داد.
زمان استیضاح ۳ وزیر دولت در مجلس مشخص شد

ممکن است بپسندید...