قیمت شرافت چند است؟!

قیمت شرافت چند است؟!
آقایان! شرافتتان را چند فروخته اید؟ قیمتتان را بگویید که یک بار برای همیشه نقدا و از جیب شخصی خود بپردازیم!

قیمت شرافت چند است؟!

آقایان! شرافتتان را چند فروخته اید؟ قیمتتان را بگویید که یک بار برای همیشه نقدا و از جیب شخصی خود بپردازیم!
قیمت شرافت چند است؟!

ممکن است بپسندید...