برچسب زده شده:  آقاي استعفا

 آقاي هاشمي! وقت استعفا است!

 آقاي هاشمي! وقت استعفا است!

 آقاي هاشمي! وقت استعفا است! داریوش سجادی  با توجه به سخنان امروز رهبر معظم انقلاب  از هاشمي خواست يا عذرخواهي كند يا استعفا دهد!  آقاي هاشمي! وقت استعفا است! (image) داریوش سجادی  با توجه...