برچسب زده شده: آمریکایی سر

دبه آمریکایی از «بوئینگ» سر درآورد

دبه آمریکایی از «بوئینگ» سر درآورد

دبه آمریکایی از «بوئینگ» سر درآورد سخنگوی بوئینگ با اشاره به دیدارهای اخیر نمایندگان این شرکت با هیات ایرانی تاکید کرد که هرگونه حصول توافقات در قبال فروش هواپیما به ایران، مشروط به موافقت...