برچسب زده شده:  ابقای مفهومی

 ابقای شورای موازی با نام جدید چه مفهومی دارد؟ 

 ابقای شورای موازی با نام جدید چه مفهومی دارد؟ 

 ابقای شورای موازی با نام جدید چه مفهومی دارد؟  شب گذشته با دستور رییس جمهور «شورای فناوری اطلاعات» به «شورای اجرایی فناوری اطلاعات» و با ریاست دکتر واعظی تغییر نام داد. امری که برخلاف...