برچسب زده شده: اختیارات است

برخی اختیارات مالی و اداری دولت، مخل استقلال قوه قضاییه است

برخی اختیارات مالی و اداری دولت، مخل استقلال قوه قضاییه است

برخی اختیارات مالی و اداری دولت، مخل استقلال قوه قضاییه است برخی اختیارات مالی و اداری دولت، مخل استقلال قوه قضاییه است برخی اختیارات مالی و اداری دولت، مخل استقلال قوه قضاییه است

۶۰ درصد اختیارات آموزشی به دانشگاه‌ها واگذار شده/ استقلال دانشگاه‌ها در حال انجام است

۶۰ درصد اختیارات آموزشی به دانشگاه‌ها واگذار شده/ استقلال دانشگاه‌ها در حال انجام است

۶۰ درصد اختیارات آموزشی به دانشگاه‌ها واگذار شده/ استقلال دانشگاه‌ها در حال انجام استوزیر علوم، تحقیقات و فناوری در خصوص آخرین وضعیت استقلال دانشگاه‌ها گفت: تاکنون ۶۰ درصد اختیارات آموزشی و ۹۰ درصد اختیارات...

اختیارات جهانگیری در عمل کم شده است/ آمار صد روزه دولت به ذائقه مردم ننشسته است

اختیارات جهانگیری در عمل کم شده است/ آمار صد روزه دولت به ذائقه مردم ننشسته است

اختیارات جهانگیری در عمل کم شده است/ آمار صد روزه دولت به ذائقه مردم ننشسته استرئیس جبهه پیروان خط امام و رهبری گفت: گزارش صد روزه دولت با گزارش صد روز آخر دولت قبل...