برچسب زده شده: اداره منصوب

سرپرست اداره کل پشتیبانی دانشگاه آزاد منصوب شد

سرپرست اداره کل پشتیبانی دانشگاه آزاد منصوب شد

سرپرست اداره کل پشتیبانی دانشگاه آزاد منصوب شدمعاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه آزاد با صدور حکمی سرپرست اداره کل پشتیبانی این دانشگاه را منصوب کرد. سرپرست اداره کل پشتیبانی دانشگاه آزاد منصوب شد...