برچسب زده شده: از هنر

ممانعت از ورود یک دانشجو به خوابگاه دانشگاه هنر

ممانعت از ورود یک دانشجو به خوابگاه دانشگاه هنر

ممانعت از ورود یک دانشجو به خوابگاه دانشگاه هنرشب گذشته (۱۲) اسفند، حراست خوابگاه «رسا»‌ی دانشگاه هنر، مانع از ورود یکی از دانشجویان به خوابگاه این دانشگاه شد. ممانعت از ورود یک دانشجو به...