برچسب زده شده: است توسط

کاهش اعتبارات پژوهشی توسط دستگاه‌های اجرایی ممنوع است

کاهش اعتبارات پژوهشی توسط دستگاه‌های اجرایی ممنوع است

کاهش اعتبارات پژوهشی توسط دستگاه‌های اجرایی ممنوع است کاهش اعتبارات پژوهشی توسط دستگاه‌های اجرایی ممنوع است کاهش اعتبارات پژوهشی توسط دستگاه‌های اجرایی ممنوع است

عمل جراحی ۱۵ بیمار در ریگان توسط وزیر بهداشت در حال انجام است

عمل جراحی ۱۵ بیمار در ریگان توسط وزیر بهداشت در حال انجام است

عمل جراحی ۱۵ بیمار در ریگان توسط وزیر بهداشت در حال انجام استوزیر بهداشت با حضور در شهرستان محروم ریگان عمل جراحی رایگان ۱۵ بیمار را آغاز کرد. عمل جراحی ۱۵ بیمار در ریگان...