برچسب زده شده: اشغالگر بستند

نیروهای اشغالگر ورودی‌های دو شهر کرانه باختری را بستند

نیروهای اشغالگر ورودی‌های دو شهر کرانه باختری را بستند

نیروهای اشغالگر ورودی‌های دو شهر کرانه باختری را بستند نیروهای اشغالگر ورودی‌های دو شهر کرانه باختری را بستند نیروهای اشغالگر ورودی‌های دو شهر کرانه باختری را بستند