برچسب زده شده: اصلا مهمان

اصلا نکند من مهمان ناخوانده‌ام!

اصلا نکند من مهمان ناخوانده‌ام!

اصلا نکند من مهمان ناخوانده‌ام! پس چرا مرا به بهشتت خوانده ای؟ اصلا نکند من مهمان ناخوانده‌ام! اصلا نکند من مهمان ناخوانده‌ام! (image) پس چرا مرا به بهشتت خوانده ای؟ اصلا نکند من مهمان...