برچسب زده شده: اعطای

هفتمین آیین اعطای تندیس ملی فداکاری دانشجویان ایران

هفتمین آیین اعطای تندیس ملی فداکاری دانشجویان ایران

هفتمین آیین اعطای تندیس ملی فداکاری دانشجویان ایرانهفتمین آیین اعطای تندیس ملی فداکاری دانشجویان ایران امروز در دانشکده ادبیات دانشگاه تهران برگزار شد هفتمین آیین اعطای تندیس ملی فداکاری دانشجویان ایران هفتمین آیین اعطای...