برچسب زده شده: امروزشان

برخی گذشته بسیار خوبی داشته‌اند، اما مسیر امروزشان به قعر جهنم خواهد بود

برخی گذشته بسیار خوبی داشته‌اند، اما مسیر امروزشان به قعر جهنم خواهد بود

برخی گذشته بسیار خوبی داشته‌اند، اما مسیر امروزشان به قعر جهنم خواهد بود سخنگوی قوه‌ی قضائیه گفت: کسانی را که بسیار گذشته خوبی داشته‌اند، و در زمان انقلاب، جنگ و اوج مسائل مختلف بسیار...