برچسب زده شده: «اندیشه است

«اندیشه مقاومت» تاثیر راهبردی انقلاب اسلامی است

«اندیشه مقاومت» تاثیر راهبردی انقلاب اسلامی است

«اندیشه مقاومت» تاثیر راهبردی انقلاب اسلامی استدبیرکل مجمع جهانی بیداری اسلامی گفت: پدیداری و ماندگاری «اندیشه مقاومت» در معادلات منطقه و جهان اسلام یکی از تأثیرات بسیار مهم و راهبردی انقلاب اسلامی است. «اندیشه...