برچسب زده شده: ایران دشت

ایران در بحران پایین رفتن سطح آب زیرزمینی ۲۰۰ دشت

ایران در بحران پایین رفتن سطح آب زیرزمینی ۲۰۰ دشت

ایران در بحران پایین رفتن سطح آب زیرزمینی ۲۰۰ دشتپدیده فرونشست زمین، پدیده‌ای است که در اثر آن، زمین نشست می‌کند و استحکام و پایداری خود را از دست می‌دھد. یکی از عوامل موثر...