برچسب زده شده: «ایرفرانس» در

سرنوشت همراهان امام در پرواز معروف «ایرفرانس»

سرنوشت همراهان امام در پرواز معروف «ایرفرانس»

بر اساس اسناد و روایت ها، از مجموع مسافران پرواز ایرفرانس در ۱۲ بهمن ۳۰ نفر از همراهان امام و یارانش بودند ولی هریک سرنوشت متفاوتی را در ادامه رقم زدند. اخبار پرشین موزیک