برچسب زده شده: «ایستاده در

نمایش «ایستاده در غبار»  در پاریس

نمایش «ایستاده در غبار» در پاریس

فیلم‌های «ماهی و گربه»، «خانه ای در خیابان چهل و یکم»، «رخ دیوانه»، «ایستاده در غبار»، و «در دنیای تو ساعت چند است» در جشنواره «هفته فرهنگی ایران در پاریس» نمایش داده خواهند شد....