برچسب زده شده: بختیار علیه

تهدید بختیار به شلیک علیه مردم

تهدید بختیار به شلیک علیه مردم

تهدید بختیار به شلیک علیه مردم تهدید بختیار به شلیک علیه مردم تهدید بختیار به شلیک علیه مردم