برچسب زده شده: برای ضرورت

ایجاد موقوفات برای حمایت از رسانه‌های متعهد و مردمی ضرورت دارد

ایجاد موقوفات برای حمایت از رسانه‌های متعهد و مردمی ضرورت دارد

ایجاد موقوفات برای حمایت از رسانه‌های متعهد و مردمی ضرورت داردرئیس سازمان اوقاف با تاکید بر اینکه با پشتوانه مردمی نهاد وقف می‌توانیم از رسانه‌های مردمی، متعهد و انقلابی حمایت کنیم بر ضرورت تشکیل...