برچسب زده شده: «برجام میخ!

«برجام بدون آمریکا» اساساً شدنی نیست/ اروپا درقبال ایران یکی به نعل می‌زند یکی به میخ!

«برجام بدون آمریکا» اساساً شدنی نیست/ اروپا درقبال ایران یکی به نعل می‌زند یکی به میخ!

«برجام بدون آمریکا» اساساً شدنی نیست/ اروپا درقبال ایران یکی به نعل می‌زند یکی به میخ!نماینده مردم فریدن گفت: کشورهای اروپایی در برابر ایران یکی به نعل می‌زنند و یکی به میخ! یک روز...