برچسب زده شده: برجام نیست

مکرون: برجام مبنای همکاری ما با ایران بوده و قابل تغییر نیست

مکرون: برجام مبنای همکاری ما با ایران بوده و قابل تغییر نیست

مکرون: برجام مبنای همکاری ما با ایران بوده و قابل تغییر نیست مکرون: برجام مبنای همکاری ما با ایران بوده و قابل تغییر نیست مکرون: برجام مبنای همکاری ما با ایران بوده و قابل...

صالحی: برجام قابل مذاکره مجدد نیست

صالحی: برجام قابل مذاکره مجدد نیست

صالحی: برجام قابل مذاکره مجدد نیست صالحی: برجام قابل مذاکره مجدد نیست صالحی: برجام قابل مذاکره مجدد نیست