برچسب زده شده: بستند شهر

نیروهای اشغالگر ورودی‌های دو شهر کرانه باختری را بستند

نیروهای اشغالگر ورودی‌های دو شهر کرانه باختری را بستند

نیروهای اشغالگر ورودی‌های دو شهر کرانه باختری را بستند نیروهای اشغالگر ورودی‌های دو شهر کرانه باختری را بستند نیروهای اشغالگر ورودی‌های دو شهر کرانه باختری را بستند