برچسب زده شده: بقایای رسید

چهارمین محموله بقایای اجساد پرواز تهران-یاسوج به پزشکی قانونی رسید

چهارمین محموله بقایای اجساد پرواز تهران-یاسوج به پزشکی قانونی رسید

چهارمین محموله بقایای اجساد پرواز تهران-یاسوج به پزشکی قانونی رسید چهارمین محموله بقایای اجساد پرواز تهران-یاسوج به پزشکی قانونی رسید چهارمین محموله بقایای اجساد پرواز تهران-یاسوج به پزشکی قانونی رسید“error_code”in a&&-1!==$.inArray(parseInt(a.error_code),[234,235,236,242]))d.push(fb_csn),delete fb_csn;”undefined”!==typeof fb_ab&&b&&(d.push(fb_ab),delete fb_ab);”error_code”in...