برچسب زده شده: به حبس

تشویق به بی حجابی یک تا ده سال حبس دارد

تشویق به بی حجابی یک تا ده سال حبس دارد

تشویق به بی حجابی یک تا ده سال حبس داردتشویق مردم به نداشتن حجاب مشمول بند دوم ماده ۶۳۹ خواهد بود که یک تا ده سال حبس دارد. تشویق به بی حجابی یک تا...

محکومیت مرتضوی به دو سال حبس تعزیری

محکومیت مرتضوی به دو سال حبس تعزیری

محکومیت مرتضوی به دو سال حبس تعزیری محکومیت مرتضوی به دو سال حبس تعزیری محکومیت مرتضوی به دو سال حبس تعزیری