برچسب زده شده: به شدن

هشدار به پدران کارمند درباره رفتن به مرخصی زایمان/ ارفاق ویژه دولت برای مدیر شدن خانم‌ها

هشدار به پدران کارمند درباره رفتن به مرخصی زایمان/ ارفاق ویژه دولت برای مدیر شدن خانم‌ها

هشدار به پدران کارمند درباره رفتن به مرخصی زایمان/ ارفاق ویژه دولت برای مدیر شدن خانم‌هابراساس دستورالعمل صادره از سوی یک نهاد مسئول اجرایی به همه سازمان‌ها و ادارات دولتی، اولویت با انتخاب زنان...

جهانگیری: به امنیت کشور فکر کنیم نه امنیتی شدن آن

جهانگیری: به امنیت کشور فکر کنیم نه امنیتی شدن آن

جهانگیری: به امنیت کشور فکر کنیم نه امنیتی شدن آن جهانگیری: به امنیت کشور فکر کنیم نه امنیتی شدن آن جهانگیری: به امنیت کشور فکر کنیم نه امنیتی شدن آن