برچسب زده شده: بودجه ۹۶

جزئیات بودجه ۳۲۰ هزار میلیاردی سال ۹۶

جزئیات بودجه ۳۲۰ هزار میلیاردی سال ۹۶

جزئیات بودجه ۳۲۰ هزار میلیاردی سال ۹۶ جزئیات بودجه ۳۲۰ هزار میلیاردی سال ۹۶ جزئیات بودجه ۳۲۰ هزار میلیاردی سال ۹۶

بودجه سازمان بیمه سلامت برای سال ۹۶

بودجه سازمان بیمه سلامت برای سال ۹۶

بودجه سازمان بیمه سلامت برای سال ۹۶ مطابق جدول شماره ۷ مربوط به خلاصه بودجه دستگاه‌های اصلی و زیرمجموعه سال ۹۶، بودجه سازمان بیمه سلامت ۱۰هزار​ میلیارد تومان تعیین شده است. بودجه سازمان بیمه...