برچسب زده شده: بیدارشدگان اند

تمام بیدارشدگان غرب انسان‌های شمشیر کشی هستند/ دانشجویان اهرم بسیار قوی در کشور هستند، چون هنوز آلوده نشده اند

تمام بیدارشدگان غرب انسان‌های شمشیر کشی هستند/ دانشجویان اهرم بسیار قوی در کشور هستند، چون هنوز آلوده نشده اند

تمام بیدارشدگان غرب انسان‌های شمشیر کشی هستند/ دانشجویان اهرم بسیار قوی در کشور هستند، چون هنوز آلوده نشده اندنادر طالب زاده، فعال رسانه‌ای در چهارمین شورای عمومی انجمن‌های اسلامی دانشجویان مستقل کشور گفت: کالایی...