برچسب زده شده: تالاب است

اعتبار احیای تالاب انزلی اندک است

اعتبار احیای تالاب انزلی اندک است

اعتبار احیای تالاب انزلی اندک استمدیرکل حفاظت محیط زیست گیلان گفت: اعتباراتی که برای احیای تالاب انزلی اختصاص می یابد در حال حاضر اندک است. اعتبار احیای تالاب انزلی اندک است مدیرکل حفاظت محیط...