برچسب زده شده: تا هم

تا زمانی که انسجام و وحدت هست انقلاب هم هست

تا زمانی که انسجام و وحدت هست انقلاب هم هست

تا زمانی که انسجام و وحدت هست انقلاب هم هست تا زمانی که انسجام و وحدت هست انقلاب هم هست تا زمانی که انسجام و وحدت هست انقلاب هم هست