برچسب زده شده: تحقیق دانش

سهم تحقیق و توسعه از GDP ایران کمتر از یک درصد!/ تببین مختصات اقتصاد شهری دانش بنیان

سهم تحقیق و توسعه از GDP ایران کمتر از یک درصد!/ تببین مختصات اقتصاد شهری دانش بنیان

سهم تحقیق و توسعه از GDP ایران کمتر از یک درصد!/ تببین مختصات اقتصاد شهری دانش بنیانمدرس دانشگاه تهران با اشاره به اینکه سهم تحقیق و توسعه از GDP ایران کمتر از یک درصد...