برچسب زده شده: تشویق یک

تشویق به بی حجابی یک تا ده سال حبس دارد

تشویق به بی حجابی یک تا ده سال حبس دارد

تشویق به بی حجابی یک تا ده سال حبس داردتشویق مردم به نداشتن حجاب مشمول بند دوم ماده ۶۳۹ خواهد بود که یک تا ده سال حبس دارد. تشویق به بی حجابی یک تا...