برچسب زده شده: تصمیم است

هنیه: تصمیم ترامپ آغازی برای تحولات هولناک منطقه است

هنیه: تصمیم ترامپ آغازی برای تحولات هولناک منطقه است

هنیه: تصمیم ترامپ آغازی برای تحولات هولناک منطقه است هنیه: تصمیم ترامپ آغازی برای تحولات هولناک منطقه است هنیه: تصمیم ترامپ آغازی برای تحولات هولناک منطقه است

ترامپ تصمیم خود درباره برجام را گرفته است

ترامپ تصمیم خود درباره برجام را گرفته است

ترامپ تصمیم خود درباره برجام را گرفته است ترامپ تصمیم خود درباره برجام را گرفته است ترامپ تصمیم خود درباره برجام را گرفته است