برچسب زده شده: تعمیر کرده

انگلیس از تعمیر ناوشکن‌های ایرانی در طول جنگ تحمیلی ممانعت کرده است

انگلیس از تعمیر ناوشکن‌های ایرانی در طول جنگ تحمیلی ممانعت کرده است

انگلیس از تعمیر ناوشکن‌های ایرانی در طول جنگ تحمیلی ممانعت کرده استاسناد وزارت خارجه انگلیس که جدیداً از طبقه‌بندی خارج شده، نشان می‌دهد که انگلیسی‌ها در طی جنگ تحمیلی، از فروش قطعات شناور‌های نظامی...