برچسب زده شده: تنبل! و

گفت و شنود؛ تنبل!

گفت و شنود؛ تنبل!

گفت و شنود؛ تنبل!یارو می‌گفت: این خروس ما خیلی تنبله، هر دو هفته در میان یک بار می‌خونه! گفت و شنود؛ تنبل! یارو می‌گفت: این خروس ما خیلی تنبله، هر دو هفته در میان...