برچسب زده شده: تهدید علیه

تهدید بختیار به شلیک علیه مردم

تهدید بختیار به شلیک علیه مردم

تهدید بختیار به شلیک علیه مردم تهدید بختیار به شلیک علیه مردم تهدید بختیار به شلیک علیه مردم