برچسب زده شده: تورم! و

گفت و شنود؛ تورم!

گفت و شنود؛ تورم!

گفت و شنود؛ تورم!رئیس اداره از کارمندی که غیبت کرده بود پرسید؛ چرا سر کارت نبودی؟ جواب داد؛ شاید باور نکنید، ولی برای شام رفته بودم کره ماه دیر رسیدم! گفت و شنود؛ تورم!...