برچسب زده شده: تکذیب و«باکتری»

تکذیب معادل‌سازی برای  «فتوسنتز» و«باکتری»

تکذیب معادل‌سازی برای «فتوسنتز» و«باکتری»

تکذیب معادل‌سازی برای «فتوسنتز» و«باکتری» فرهنگستان زبان و ادب فارسی با رد برخی شایعات اعلام کرد: واژه «فروغ‌آمایی» به جای فتوسنتز و «ترکیزه» به جای باکتری و یا واژه‌هایی در شیمی مانند «فروگهرش» و...