برچسب زده شده: جاده بازهم

جاده مرگ؛ بازهم قربانی گرفت

جاده مرگ؛ بازهم قربانی گرفت

جاده مرگ؛ بازهم قربانی گرفتبراثر برخورد ۲ دستگاه خودروی سواری، در ایرانشهر دونفر جان خود را از دست دادند. جاده مرگ؛ بازهم قربانی گرفت براثر برخورد ۲ دستگاه خودروی سواری، در ایرانشهر دونفر جان...