برچسب زده شده: جدید انجامد

قراردادهای جدید نفتی به افزایش تولید نفت خام از میدان های مناطق نفت خیز جنوب می انجامد

قراردادهای جدید نفتی به افزایش تولید نفت خام از میدان های مناطق نفت خیز جنوب می انجامد

قراردادهای جدید نفتی به افزایش تولید نفت خام از میدان های مناطق نفت خیز جنوب می انجامد مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب ادعای مخالفت بامدل جدید قراردادهای نفتی را رد کرد و...